Warunki Gwarancji

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego serwisu lub punktu sprzedaży.

3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.

4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.

5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

6. Gwarancja nie obejmuje:

a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,

b.  uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,

c.  napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,

d.  części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,

e.  instalacji, instruktażu, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania oraz usunięcia zanieczyszczeń.

7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.

8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.