Warunki Gwarancji

Informacje o warunkach gwarancji

Wszystkie nasze produkty są objęte gwarancją. Aktualne warunki gwarancji dla poszczególnych produktów znajdują się poniżej.

Informujemy, że od 01.01.2023 warunki gwarancji uległy zmianie. W przypadku gdy wraz z kupionym urządzeniem otrzymałeś poprzednie warunki gwarancji stosujemy względem Ciebie zasady opisane poniżej. Jednocześnie informujemy, że jeżeli chcesz to możesz skorzystać z warunków gwarancji, które znajdują się wewnątrz kupionego przez Ciebie urządzenia.

Warunki gwarancji dla okapów: Pobierz

Warunki gwarancji dla uchwytów TV: Pobierz

Warunki gwarancji dla urządzeń z pozostałych grup produktowych: Pobierz

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.

3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.

4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.

5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

6. Gwarancja nie obejmuje:

a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,

b.  uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,

c.  napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,

d.  części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,

e.  instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu,

f.  akumulatorów podlegających naturalnemu zużyciu po przekroczeniu 6 miesięcy od daty sprzedaży.

7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany produktu dokonuje punkt sprzedaży, w którym produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. W przypadku braku zgodności sprzętu z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie produktu zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji